Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri A.Ş. (“RB”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, RB olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, RB ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

KVKK’da belirtildiği üzere RB’de veya RB’nin talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri A.Ş. tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

 

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, RB tarafından sağlanan www.lysol.com.tr isimli web sitesi üzerinden otomatik olan yollarla ve doğrudan sizden toplanacaktır.

 

Toplanan kişisel verileriniz, size sunduğumız ürünler hakkında internet sitemiz ve diğer RB ürünlerinin internet siteleri üzerinden bilgilendirmeler yapmak, diğer RB ürünlerinin internet sitelerinde olması dahil olmak üzere ürünlere ilişkili konularda çeşitli içerikler paylaşmak ve markamızın tanıtımını yapmak amaçlarıyla işlenebilecektir. Ayrıca, sunduğumuz ürünleri sizin ziyaretleriniz sonucunda edindiğimiz bilgilere göre şekillendirebilmek ve ürünlerimize ilişkin bilgilendirmeleri ve marka tanıtımlarını da talepleriniz doğrultusunda değiştirebilmek amaçlarıyla da kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bizimle iletişime geçmeniz halinde ise sizin sağladığınız kişisel veriler soru ve şikayetleriniz doğrultusunda hareket edebilmemiz ve bu kapsamda sizinle iletişim kurabilmemiz maksadıyla işlenecektir. Son olarak, birtakım verileriniz web sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile de toplanabilir ve işlenebilir. Çerezler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

 

Toplanacak olan kişisel verileriniz arasında adınız, soyadınız, yaşınız, e-posta adresiniz, adresiniz, yaşadığınız şehir, posta kodunuz ve telefon numaranız bulunmaktadır. Ayrıca bizimle iletişime geçmeyi istemeniz durumunda internet sitemiz üzerinden ileteceğiniz mesaj içeriğiniz de işlenebilecektir.

 

Buna ek olarak, rıza vermeniz durumunda doğrudan sizden toplanmış olan e-posta adresinize veya telefon numaranıza ürünlerimiz ile ilgili pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletiler de gönderilebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir.

RB, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. RB, söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu garanti etmektedir.

 

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, RB tarafından veya RB’nin sözleşmeli olarak birlikte çalıştığı diğer 3. kişilerce sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve yukarıdaki 2. ve 3. maddelerde yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Açık Rıza – KVKK m. 5/1 

 

 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle RB’ye iletmeniz durumunda, RB talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

 

KVKK’nın 11. maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız şunlardır;

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak RB’ye iletebilirsiniz.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi Ek-1’de yer alan formu kullanarak RB’ye iletebilirsiniz. Ekli formun kullanımı ve formun gönderileceği adres ile ihtiva etmesi gereken bilgiler KVKK’ya göre belirlenmiş olup ilgili açıklamalar formda yer almaktadır.

 

RB, KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

KVVK Başvuru Formu için tıklayınız

Açık Rıza Metni için tıklayınız.

"Biyositleri güvenli kullanınız. Kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz.”